+420 603 247 771
+420 224 947 393
pavel@drumev.cz
Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Mgr. Pavel Drumev advokát od roku 1994

TRESTNÍ PRÁVO

STAVEBNÍ PRÁVO

OBCHODNÍ PRÁVO

OBČANSKÉ PRÁVO

RODINNÉ PRÁVO

Dovoluji si Vás přivítat na stránkách mojí advokátní kanceláře.

Spolu se svými spolupracovníky se věnuji poskytování právních služeb v širším spektru právních oborů, a to s důrazem na individuální přístup ke klientům. Čerpám při tom z profesních zkušeností nabytých během nepřerušeného působení v české advokacii od roku 1991.

Mgr. Pavel Drumev
advokát

ROZSAH PRÁVNÍCH SLUŽEB

TRESTNÍ PRÁVO

 • Právní zastoupení případně obhajoba klientů podezřelých ze spáchání trestných činů, případně již trestně stíhaných.
 • Právní zastoupení klientů v postavení poškozených, kterým byla trestným činem způsobena škoda.

STAVEBNÍ PRÁVO

 • Zastupování účastníků a zúčastněných osob ve stavebním řízení, a to v průběhu všech jeho procesních fází
 • Zastoupení při jednání o uzavření, a následný sepis smluv ve výstavbě. Jedná se zejména o smlouvy o dílo, mandátní smlouvy s technickým dozorem investora, některé typy kupních smluv či smluv o smlouvách budoucích.
 • Právní zastoupení ve věcech týkajících se sporů o řádnost plnění výše uvedených smluv, uplatňování nároků z vad a nedostatků provedení díla, apod..
 • Právní služby v průběhu výběrových řízení, a to jak přípravu podmínek, vyhlášení a vyhodnocení výsledků takovéhoto řízení. V obdobných případech rovněž zastupujeme subjekty účastnící se jiných výběrových řízení.

OBCHODNÍ PRÁVO

 • Zakládání obchodních společností vč. zastoupení při řízení o vydání živnostenských oprávnění a řízení o zápisu do obchodního rejstříku.
 • Převody obchodních podílů, prodeje cenných papírů, prodeje podniků, či jejich částí, změny zápisů v obchodním rejstříku, a to jak při zastoupení klientů při jednání s jejich případnými obchodními partnery, tak při správním a soudním řízení. Samozřejmě sepisujeme všechny potřebné smlouvy, zápisy, podání, prohlášení a jiné nezbytné písemné dokumenty. V konkrétních nezbytných případech zajišťujeme i vyhotovení notářských zápisů.
 • V konkrétních případech se podílíme na zajištění konání a průběhu valných hromad akciových společností a společností s ručením omezeným, jejichž přímé vedení jsme rovněž schopni zajistit.
 • Zrušení obchodních společností bez i s likvidací, přičemž mimo běžnou administrativní agendu můžeme zajistit i vlastní ekonomické a právní provedení likvidace v rámci výkonu funkce likvidátora.
 • V případě sporu mezi společníky poskytujeme právní zastoupení. Zdůrazňujeme ovšem, že nikdy v případech, kdy naše kancelář dříve poskytovala právní služby obchodní společnosti, na níž se náš klient jako společník účastní.
 • V nejširším rozsahu obchodních aktivit našich klientů tyto zastupujeme při konkrétních jednáních a následně i sepisujeme kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o přepravě, zprostředkovatelské smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení, smlouvy o tichém společenství, smlouvy o úvěru, zajišťovací typy smluv různého obsahu odpovídajícího konkrétním potřebám toho kterého obchodu, individuální (innominátní) smlouvy, a.j.. Vyžaduje-li to způsob podnikání našich klientů, „vybavujeme“ je rovněž i vzorovými smlouvami různého typu, případně i všeobecnými obchodními podmínkami. I v tomto případě však jde o individuální práci, kdy se důsledně snažíme postihnout vešker
 • Podstatnou část naší agendy pak tvoří právní zastoupení ve sporných případech, kdy zastupujeme naše klienty ve správních, ale zejména v soudních a exekučních řízeních, jejichž předmětem jsou zejména dlužné nároky na zaplacení dlužných částek, nároky v insolvenčním řízení, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, tzv. „reklamační“ nároky, spory o práva z průmyslového vlastnictví apod..
 • Zajišťujeme postupování pohledávek, vystavování směnek, jejich uplatňování a právní vymáhání, a rovněž i narovnání sporných nároků.
 • Našim klientům zařizujeme rovněž zápisy ochranných známek.
 • Považujeme za důležité zmínit, že obchodně právní agendy mnohdy přináší určité prolínání právních oborů, kdy jsme často vedeni k tomu uplatnit rovněž kvalifikované znalosti správního a trestního práva.

OBČANSKÉ PRÁVO

 • Krom zcela běžných smluvních převodů movitých věcí, ale zejména nemovitostí (pozemky vč. dokončených i rozestavěných objektů , bytové jednotky) nebo spoluvlastnických podílů na nich, sepisujeme smlouvy o nájmu movitých věcí, nemovitostí, bytů, prostor sloužících k podnikání, pachtovní smlouvy, ale rovněž i např. směnné smlouvy, dohody o vypořádaní spoluvlastnictví apod.
 • Závazkové právo pak přináší rovněž např. i smlouvy o zápůjčkách, zástavní smlouvy, smlouvy o postoupení pohledávek, dohody o narovnání a.j.. Zastoupení klientů ve sporech v tomto oboru je samozřejmostí.
 • Naše kancelář poskytuje právní služby rovněž ve věcech náhrad za způsobenou škodu, a to jak všeobecné povahy, tak i ve věcech typu škody zvlášť upravené zákonem, jako např.:
  1. z přepravy,
  2. z provozu motorového vozidla,
  3. z provozní povahy podniku,
  4. způsobené státem při výkonu veřejné moci
  5. a další

RODINNÉ PRÁVO

 • Klienty zastupujeme v rozvodovém řízení, a to ať v případech tzv. „dohodnutých“ rozvodů, tak i v těch sporných. V souvislosti s tím se podílíme na dosažení akceptovatelných podmínek majetkového vypořádání manželů (vypořádání společného jmění manželů), ať na základě dohody, tak i prostřednictvím soudně uplatněného nároku.
 • Naše klienty zastupujeme ve věcech kde se jedná o úpravu poměrů rodičů k nezletilým dětem pro dobu jak do, tak i po rozvodu. Jedná se především o vhodný druh péče (zjm. střídavá či výhradní), stanovení výše výživného a styk s dětmi.

MOTTO

„Změň vztah k věcem, které tě znepokojují, a budeš mít od nich pokoj.“

Marcus Aurelius

> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 SKONČENÝCH VĚCÍ
> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 LET PRAXE
> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 KLIENTŮ
> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 % PŘESNOST V PROGNÓZE VÝSLEDKU

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

  Formulář byl úspěšně odeslán, děkujeme.

  Formulář nebyl odeslán, kontaktujte nás prosím jiným způsobem.

  KARIÉRA

  Nabízíme spolupráci studentům, absolventům a právníkům